Connect with us

Subscribe

Crna Gora

IZMJENA ZAKONA: Kreću ozbiljne istrage o porijeklu imovine i oporezivanje iste

Vlada Crne Gore je na 24. sjednici održanoj 13. maja 2021. godine, kojom je predsjedavao potpredsjednik dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji.

Imajući u vidu da oporezivanje imovine čije se porijeklo ne može dokazati zakonitim prihodima predstavlja jedan od efikasnih alata u borbi protiv korupcije i izbjegavanja plaćanja poreza, predloženim izmjenama obezbjeđuje se pravni osnov za oporezivanje prihoda koje je poreski obveznik ili drugo lice ostvarilo po osnovu sticanja imovine, a taj prihod nije prijavio poreskom organu, odnosno nije ga uključio u osnovicu za obračun poreza, što će doprinijeti jačanju poreske discipline i povećanju budžetskih prihoda.

U skladu sa predloženim izmjenama, finansijske institucije u Crnoj Gori će biti dužne da identifikuju račune koje posjeduju ili kontrolišu rezidenti države članice EU ili druge države, da prikupljaju informacije o stanju, izvršenim transakcijama sa tih računa i ostvarenim prihodima tih lica po osnovu određenih vrsta dohotka i kapitala i te informacije da dostavi poreskom organu radi razmjene informacija sa nadležnim organima drugih država. Takođe, pravna lica, rezidenti Crne Gore, koji su članovi grupe povezanih lica, a koja obavljaju djelatnost u drugoj državi, biće dužna da poreskom organu, radi razmjene informacija sa nadležnim organima drugih država, dostavljaju podatke o djelatnostima, ostvarenim prihodima i plaćenom porezu na dobit u drugoj državi, za svakog člana grupe povezanih lica.

Predlogom zakona vrši se usklađivanje važećeg Zakona sa direktivama EU u dijelu administrativne saradnje u razmjeni informacija u oblasti oporezivanja, čime se stvara pravni okvir za razvoj sistema razmjene informacija između nadležnih organa koji će doprinijeti jačanju nacionalnih poreskih sistema i poboljšanju naplate poreza.

bizniscg.me

Dobijajte najnovije vijesti na mail

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Dobijajte najnovije vijesti na mail

Copyright � 2019. Portal Press � Zabranjeno korišćenje bilo kog sadržaja ili slika bez pisane dozvole

Connect
Dobijajte najnovije vijesti na mail